תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר

הגלישה וכל שימוש אחר באתר זה ("האתר") הינם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. שימוש באתר מהווה הסכמה של כל משתמש באתר ("המשתמש") להוראות ולתנאים אלה והתחייבותו לפעול לפיהם.

1. הנתונים ו/או המידע המתפרסמים באתר זה ("המידע") התקבלו בחלקם מצדדים שלישיים, לרבות מאתרים אחרים ("ספקי המידע"); הם עשויים להשתנות מזמן לזמן ומסופקים "As Is" למען נוחות המשתמש ושימושו האישי. בין היתר על המשתמש להביא בחשבון כי לאחר פרסום המידע, עשויים לחול בו שינויים, אשר לא בהכרח ימצאו ביטוי באתר.

2. בתי זקוק לנפט בע"מ ("החברה") ו/או ספקי המידע אינם אחראים לשלמות ו/או דיוק המידע המופיע באתר והם לא ישאו באחריות לנזקים ו/או הפסדים כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או במידע המוצג בו, שינויים בזמני התגובה, חוסר זמינות של האתר או רכיב כלשהו שלו.

3. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע הרשום בספרי החברה ו/או המופיע בפרסומים רשמיים, יקבע המידע הרשום בספרי החברה ו/או בפרסומים הרשמיים, לפי העניין. כל מידע ופרסום באנגלית הינו לצורך הנוחות בלבד והנוסח המחייב של כל מידע ופרסום כאמור הוא רק הנוסח בעברית. החברה אינה מתחייבת לעדכן מידע כלשהו שבאתר.

4. הפרסום באתר זה הינו לצורך הנוחיות בלבד, הוא אינו מהווה בסיס לקבלת החלטת השקעה, אינו מחליף איסוף וניתוח מידע עצמאיים ואינו מהווה המלצה או חוות דעת או תחליף לשיקול דעת עצמאי של כל משקיע פוטנציאלי.
המידע המופיע באתר עשוי להכיל הצהרות צופות פני עתיד המבוססות על מידע וציפיות נוכחיים של החברה. הפעילות, התוצאות ונתונים אחרים עשויים בפועל להיות שונים מהותית בשל אי ודאות וסיכונים שונים, לרבות אלו הנדונים במסגרת גורמי הסיכון הכלולים בדוחות התקופתיים של החברה.

5. האתר עשוי לאפשר הורדת קבצים לרבות תוכנות ("הקבצים"). החברה ו/או יצרן הקבצים אינם אחראים לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב הורדת הקבצים ו/או עקב שימוש בקבצים שהורדו מהאתר. הקבצים, וכן כל מידע אחר באתר, הנם לידיעת המשתמש בלבד ואין להעתיקם או להפיצם לאחרים.

6. החברה אינה אחראית לתכנים ו/או לשירותים כלשהם המופיעים באתרים המקושרים לאתר ו/או מתפרסמים במודעות המתפרסמות בהם או באתר זה.

7. האתר, המידע, קבצים הניתנים להורדה ממנו ואלמנטים נוספים המופיעים בו עשויים להיות מוגנים עפ"י דיני זכויות יוצרים בישראל ובחו"ל. בכפוף לעשיית שימוש הוגן בלבד על-פי דינים אלה, אין להעתיק, לשנות, להפיץ, או לעשות שימוש מסחרי בנזכרים לעיל, אלא ברשות בעלי הזכויות.

8. באתר עשויות לפעול תוכנות הצוברות מידע על פעילות המשתמש באתר ומנתחות אותה לצורך שיפור האתר והשימוש בו. כמו כן, המידע הנמסר על-ידי המשתמשים עשוי להישמר במאגרי החברה ולשמש אותה, בין היתר, לצורך משלוח מידע למשתמשים כנ"ל.

9. על השימוש באתר וכל הנובע משימוש כזה יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז חיפה תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם.

10. לחברה הזכות, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר באופן מלא או חלקי, לשנות את תכני האתר וכן לשנות תנאים אלו. כל שינוי בתנאים אלו יהיה מחייב מייד לאחר הופעתו באתר. המשתמש מתחייב להקפיד לעקוב אחר השינויים.